FIETSEN MET JE EIGEN SPIEREN, ONDANKS EEN (ZWARE) AANDOENING

PRIVACYVERKLARING

BerkelBike BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van analytische en functionele cookies. Tracking cookies worden pas geactiveerd, waarna je hier toestemming voor hebt gegeven via onze cookiebanner of via deze pagina met cookie-instellingen. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): BerkelBike (https://berkelbike.be)
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
  BerkelBike BV, gevestigd te Bedrijvenweg 22 A/B, 5272 PB Sint-Michielsgestel, kvk-nummer: 17153524

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Jouw gegevens worden verzameld door BerkelBike BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou als persoon, serviceverlening en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot jouw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via calvin@berkelbike.com.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er contant met je kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur een mail naar het volgende adres: calvin@berkelbike.com.
 • Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je jezelf te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 • Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens je eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je kunt je voorkeuren m.b.t. cookies wijzigen via deze webpagina.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Rik Berkelmans, rik@berkelbike.com, +31 (0)40 402 10 22.

Gegevens van consumenten
Bij het invullen van formulieren op onze website, telefonische aanvragen of de aanschaf van een BerkelBike of ander product kunnen consumentengegevens bij BerkelBike BV worden geregistreerd door onszelf of de consument zelf. Bij bezoek aan een van de websites van BerkelBike worden ook gegevens vastgelegd, zoals het IP adres, de gegevens van het gebruikte apparaat, en de bekeken items. Ook als je contact opneemt met BerkelBike zal dat vaak leiden tot het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan het verzoek voor een gratis proefrit, informatieaanvraag of verlenen van service- en garantieverzoeken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
BerkelBike verwerkt gegevens over de consument als naam, adres, woonplaats, schriftelijke correspondentie, contactgegevens, gegevens over de aandoening van de consument, lichamelijke gegevens als lengte en gewicht, producten die zijn aangeschaft of waarin interesse bestaat, zoals het soort product en garantie, de plaats waar een product is gekocht of in onderhoud is en onderhoudsgegevens.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

BerkelBike gebruikt persoonsgegevens voor:

– Ondersteuning en service aan consument en distributeur, alsmede uitvoering van de verschillende overeenkomsten, zijnde zowel die tussen de consument en de distributeur als die tussen BerkelBike en de distributeur en voor zover van toepassing de overeenkomst tussen BerkelBike en de consument;

– Marketing, zoals nieuwsbrieven en het gericht tonen van advertenties en producten via Google Adwords, sociale mediakanalen en websites van anderen.

– het uitvoeren van analyses ten behoeve van het verbeteren van producten en service.

Hoe lang bewaren we consumentgegevens?
BerkelBike BV verwerkt gegevens zolang dat nodig is voor het doel, waarvoor de gegevens worden gebruikt. Dat kan afhankelijk van zijn van afmelding van de consument, zoals onze nieuwsbrief. Gegevens worden in beginsel niet verwijderd om eventuele klachten of nieuwe contactopnames te kunnen beoordelen, op basis van eerdere aanvragen uit het verleden. Wilt je dat jouw data wordt verwijderd uit ons systeem? Stuur een e-mail naar calvin@berkelbike.com.

Cookies en het verzamelen van persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

Bekijk hier onze privacyverklaring | Sluiten
Cookie-instellingen